MULTIPPELEN P/E

#13

Price/earnings, eller også kjent gjennom forkortelsen P/E, er forholdet mellom kursen over overskudd per aksje (EPS).

Dette er en av mange multipler brukt innenfor finansverdenen, spesielt brukt i relativ verdsettelse som er en verdivurdering av et selskap sammenlignet med lignende selskaper innenfor samme sektor. Og hva er så en multippel? Investopedia definerer det slikt:

A multiple measures some aspect of a company’s financial well-being, determined by dividing one metric by another metric. The metric in the numerator is typically larger than the one in the denominator.

Formelen for P/E er vist under:

price-to-earnings-formula1

Så hva forteller P/E oss og hvordan kan den brukes i praksis?

P/E forteller oss om hvor mye det koster for retten til 1 enhet av lokal valuta (eks. NOK) av overskuddet. La oss si at DNB har en P/E på 15, altså betaler vi 15kroner for retten til 1 krone av overskuddet. Sett på en annen måte er P/E-tallet antall år før du får tilbake det du har investert i nominelle tall. En P/E på 15 tilsier at det vil ta 15 år før du får vil tjene tilbake det du betalte for aksjen, gitt at P/E holder seg jevnt over perioden.

P/E sett på alene gir ingen klare svar på om et selskap er å regne som billig, men er en av mange multipler som sammen kan si noe om selskapet og forventninger om fremtiden. En høy P/E kan tilsi at det er knyttet store forventinger til fremtidig inntjening og vekst, mens en veldig lav P/E kan tilsi at det er knyttet usikkerhet til fremtiden. Det er tre måter å kalkulere P/E på: Historic, current og forward P/E, noe vi ikke går videre inn på her.