EMISJON OG TEGNINGSRETTER

#12

Hva er en emisjon?

En emisjon er en kapitalhenting gjennom å utstede flere aksjer. Årsaken bak kan være flere, men ofte er det gjerne fordi en ønsker å gjennomføre investeringer, eller trenger penger for å fortsette driften. Emisjonsprisen er vanligvis en del lavere en nåværende markedspris og blir ofte bestemt basert på interessen for å tegne seg. I henhold til lovgivning om emisjoner er kapitalen et selskap planlegger å hente inn allerede forehåndsbestemt og annonsert. Variabelen her blir da antall aksjer som blir utstedt som følge av emisjonen. Hvis en tegner seg og får rettigheter, kan du altså kjøpe et bestemt antall aksjer på en gitt fremtidig dato, til en forhåndsbestemt pris.

Konsekvenser og oppfattelse

En emisjon kan både bli oppfattet negativt og positivt av markedet, alt ettersom hvordan forholdene er. Et eksempel på et selskap som har økt i kursverdi selv etter flere emisjoner er AXA. Hvorfor? En emisjon fører som regel til en direkte lavere kurs (forklaring lengre ned), men en emisjon kan uttrykke at selskapet ønsker å satse og vokse gjennom økte investeringer. Disse investeringene vil (forhåpentligvis) øke fremtidige kontantstrømmer og kan øke fremtidig vekst. Hvis dette kalkuleres inn, kan en sitte igjen med en høyere nåverdi av selskapet som kan rettferdiggjøre en høyere kurs (selv med økt aksjebeholdning). Hvis aksjonærene er misfornøyde med ledelsens valg (altså en emisjon) kan konsekvensene bli store. Funcoms utvikling i Mai i år er et eksempel på hvor ille det kan gå (Mer om den saken). I løpet av 1 måned, mer enn halverte kursen seg.

“En emisjon kan både bli oppfattet negativt og positivt av markedet, alt ettersom hvordan forholdene er.”

Ny kapitalinnhenting beregnes slik:

(Ønsket) Kapitalinnhenting = (Antall nye aksjer * Kurs på emisjon)

Effekten på verdien til selskapet:

La oss lage oss et fiktivt case. AXA har totalt 1 000 000 000 antall aksjer utstående. Spotpris er 3,00 som gir en børsverdi på 3 000 000 000kr. La oss nå si at de ønsker å hente inn 600 millioner i en rettet emisjon. La oss si at emisjonen blir fulltegnet slik at de får hentet inn alle 600 millionene til en kurs på 2,5 som gir 240 000 000 nye aksjer, hva blir effekten?

For Selskapet:

Nye verdien på selskapet vil bli gammel verdi + ny kapital = 3 600 000 000kr, selskapet vil naturligvis øke i verdi ettersom de får inn mer verdier.

For aksjekursen:

Kort oppsummert har vi flere aksjer og en høyere selskapsverdi totalsett. Ettersom emisjonskurs er lavere en dagens kurs, vil selskapet bli “vannet ut” og verdien på hver allerede utestående aksje reduseres. La oss ta for oss dette matematisk:

Ny kurs = (Gammel verdi + emisjonsverdi)/(Gamle aksjer + nye aksjer)

Ny kurs = (3 000 000 000 + 600 000 000)/(1 000 000 000 + 240 000 000) = 2,90kr

Reduksjonen i aksjekurs er altså på -0,1kr.

For investoren:

La oss si at dette er en rettet emisjon, en emisjon som retter seg mot allerede eksisterende aksjonærer i selskapet. Her blir det tilbudt tegningsrettigheter basert på antall aksjer en eier, da gjerne oppgitt i et forhold. Her sier vi at 1 aksje gir 1 tegningsrett. 12 tegningsretter gir kjøpsrett til 1 ny aksje. I dette caset vil det da bety at hvis du eier eksempelvis 1200 aksjer, så har du rett til å kjøpe 1200/12=100 aksjer til oppgitt pris. I kroner så har du altså investert 3600kr i AXA og får tilbud om å kjøpe 100 nye aksjer til 2,5kr per som tilsvarer 300kr. La oss se på effektene av dette:

På dette tidspunktet hvor vi vet tegningsforholdet, pris og antall nye aksjer vet vi altså at nye kursen bør være ~2,90kr.

Effekt 1: Gamle aksjer

Gamle aksjer* (Ny kurs – gammel kurs) = Resultat
1200*( 2,90 – 3,00) = – 120

Effekt 2: Tegningsrettigheter og nye aksjer

Nye aksjer*(Ny kurs – emisjonskurs) = resultat
100*(2,9-2,5) = 40

Totaleffekten:

Effekt 1 + effekt 2 = resultat av emisjon og kursforandring
-120 + 40 = -80kr

Ved å benytte seg av tegningsrettighetene, har en altså redusert tapet med 40 kroner, men totaleffekten er likevel et tap på 80 kroner. Mange ser gjerne emisjonsaksjene som gratis penger ettersom dagens kurs er større en kjøpskurs. MEN ved å kjøpe deg mer inn i selskapet, blir du mer eksponert mot det. I tillegg er det alltids en fare for at kursen kan gå under emisjonskurs, og da gi deg et tap med en gang du får aksjene på den gitte datoen. En mulighet for å redusere risikoen kan være å selge rettighetene (merk at ikke alle muliggjør salg gjennom børsen av rettigheter), slik at du slipper å sitte med de ekstra aksjene selv, men tar en del av gevinsten de tilbyr på forhånd. Slik kan en beregne pris på 1 rettighet (inkluderer eksempelet i beregning):

Pris rettighet = (forhold aksje:rettighet)*(dagens kurs – emisjonskurs)
(1/12)*(2,9-2,5) = 0,0333

En må altså ut med 0,0333 per tegningsrettighet i vårt tilfelle. Ganger vi dette med 12 får vi hvor mye rettigheten (12 rettigheter) til 1 ny aksjer er verdt (0,4kr). Merk at dette er en urealistisk pris og blir kun en maksverdi. En kjøper må bli belønnet for risikoen knyttet til å kjøpe aksjen på et fremtidig tidspunkt, samt erstatte tapte renter osv. Vi kan si at realistisk sett vil prisen være lavere enn dette.