AKSJER, FOND OG DIVERSIFISERING

#06

Når du omsider har jobbet opp litt aksjekapital, er det viktig å diversifisere seg – redusere risiko gjennom en mer spredt portefølje.

Risikotypen en da reduserer er diversifiserbar risiko (bedriftsrisiko) som går mer på forhold spesifikt ved selskapet. Dette kan gjøres ved å investere i en rekke aksjer og ikke putte alle eggene i samme kurv. For å oppnå en godt diversifisert portefølje, kan et sted mellom 10-20 aksjer være et godt utgangspunkt. I tillegg bør en velge ut aksjer med lav samvariasjon for å spre risikoen enda mer. Ulike regioner, sektorer og industrier får deg godt i gang. Dette kan selvfølgelig være vanskelig i starten når midlene er begrenset, men bør være et mål på sikt.

Fordeler fond

For den mer påpasselig investor kan investering i fond være en grei deal. Her har en mange typer å velge i som aksjefond, rentefond eller blanding mellom de to. I tillegg er det stor forskjell i hvilke sektorer hvert enkelt fond er eksponert mot og hvilke land de har gått inn i. Den aller største fordelen er rask diversifisering fra første krone du putter inn, mot et årlig premium til forvalter.

“viktig å diversifisere seg – redusere risiko gjennom en mer spredt portefølje”

Hva er forskjellen på de ulike typer fond?

Rentefond: Samlebegrep på pengemarkedsfond og obligasjonsfond der forvalterne investerer i både kortsiktige og langsiktige rentepapirer. Regnes generelt som mindre risikofylt, men risikoen varierer fra fond til fond

Aksjefond: Forvaltere investerer i en rekke forskjellige verdipapirer (aksjer), som regel minst 16 aksjer men normalen ligger langt over dette. 80% av porteføljen skal til enhver tid være investert.

Passiv og aktiv forvaltning

Passiv forvaltning: Fondet har som regel mål å ligge så nærme en bestemt index eller et marked som mulig. Dette gjøres ved for eksempel i å vekte porteføljen i forhold til hvo store de aktuelle selskapene i referanseindeksen. Forvaltningskostnaden er lav og en oppnår en bred eksponering i markedet.

Aktiv forvaltning: Forvaltere bestemmer hva som skal kjøpes/selges. Forvaltningskostnaden er høyere, men en legger sin tiltro til forvalterne som forhåpentligvis klarer å generere bedre resultater en passive fond.

Dagens korte snutt for en kort oppsummering av passiv og aktiv forvaltning:

https://www.youtube.com/watch?v=Ab_9p0LPx3I